Pam mai merched Prydain yw'r tristaf yn Ewrop: mae angen mewnwelediad

Pam mai Merched Prydain Yw'r Tristaf yn Ewrop: Mae Angen Mewnwelediad

“`html

Mae menywod yn y DU yn wynebu lefelau uwch o straen a thristwch na'u cymheiriaid yn Ewrop, yn ôl astudiaeth Mynegai Iechyd Menywod Byd-eang Hologic. Gwaethygir y sefyllfa frawychus hon gan yr argyfwng costau byw, anghydraddoldebau mewn gofal iechyd a bwlch sylweddol rhwng iechyd y rhywiau. Tra bod gwledydd eraill yn cymryd camau rhagweithiol i gau’r bylchau hyn, mae’n ymddangos bod y DU ar ei hôl hi, gan amlygu’r angen dybryd i fuddsoddi mwy mewn gofal iechyd menywod ac ailfeddwl am gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Argyfwng lles menywod y DU

Mae arolwg diweddar a gynhaliwyd gan Mynegai Iechyd Menywod Byd-eang Hologic wedi tynnu sylw at realiti tywyll: mae menywod yn y DU o dan lawer mwy o straen ac yn drist na’r rhai sy’n byw mewn rhannau eraill o Ewrop. Mae’r trallod emosiynol hwn wedi dwysáu ers 2020, mewn cyferbyniad â gwelliant cyffredinol yn y sefyllfa yng ngweddill Ewrop.

Gwreiddiau'r broblem

Mae sawl ffactor yn cyfrannu at y sefyllfa bryderus hon. Costau byw cynyddol, sy'n effeithio'n anghymesur ar fenywod, yn droseddwr amlwg. Mae menywod yn dueddol o gael llai o dâl ond hefyd i ddal swyddi mwy ansicr, gan eu gwneud yn arbennig o agored i amrywiadau economaidd. Yn ogystal, nid yw system gofal iechyd y DU wedi cadw i fyny â'r gwelliannau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion penodol menywod, gan greu a bwlch iechyd rhyw sydd ond yn ehangu.

Cymhariaeth ryngwladol

Yn wahanol i'r DU, mae cenhedloedd eraill wedi cymryd camau sylweddol i wella iechyd a lles menywod. Er enghraifft, Cyflwynodd Sbaen hawliau mislif yn y gweithle, gan ganiatáu i fenywod sy'n dioddef o gyfnodau poenus gymryd gwyliau â thâl. Yn y cyfamser, mae Denmarc yn cynnig ystod lawn o driniaethau iechyd atgenhedlu, gan gynnwys ar gyfer anffrwythlondeb, sy'n cwmpasu cost tri chylch IVF ar gyfer y plentyn cyntaf.

Pa atebion?

I wrthdroi'r duedd frawychus hon, mae'n hanfodol buddsoddi mwy mewn gofal iechyd menywod, yn enwedig mewn profion ataliol a chymorth o amgylch perimenopaws. Gwella mynediad at ofal plant fforddiadwy a gweithredu absenoldeb rhiant a rennir gallai hefyd chwarae rhan hanfodol wrth liniaru'r baich ar fenywod.

Galwad i weithredu

Mae'r sefyllfa hon yn galw am fyfyrio dwfn a chamau pendant. Mae’n bryd i’r DU ailystyried ei hymagwedd at iechyd a lles menywod, gan gymryd deilen o fentrau llwyddiannus mewn gwledydd eraill. Dim ond gweithredu penderfynol all obeithio gwella ansawdd bywyd merched a sicrhau nad ydynt yn cael eu gadael ar ôl mwyach.

credydau

“`

Charles Foucault O Yourtopia.fr

Charles Foucault

Mae “Charles Foucault” yn gymeriad ffuglennol a grëwyd gan dîm Yourtopia.fr, sy'n ymgorffori newyddiadurwr profiadol ac ymroddedig, a aned yn y 50au ym Mharis. Cynlluniwyd y cymeriad hwn, o deulu cymedrol, i gynrychioli angerdd ac ymroddiad dros newyddiaduraeth o oedran ifanc, gan ysgrifennu i bapur newydd yr ysgol i ddechrau cyn dilyn gradd prifysgol mewn newyddiaduraeth.

Er nad yw "Charles Foucault" yn berson go iawn, defnyddir ei stori ffuglen i ddarlunio taith newyddiadurwr ymroddedig, gan gwmpasu digwyddiadau arwyddocaol megis trychinebau naturiol a gwrthdaro gwleidyddol. Cyflwynir “Charles” fel gohebydd beiddgar, gan ddod â phroffesiynoldeb a phersbectif unigryw i ddarllenwyr Yourtopia.fr.

Mae erthyglau a gyhoeddir o dan yr enw "Charles Foucault" yn ganlyniad i ymdrech ar y cyd gan ein tîm golygyddol, sy'n rhannu ymrwymiad i newyddiaduraeth o safon, darllediadau manwl o ddigwyddiadau'r byd, ac adrodd straeon cymhellol. Trwy'r cymeriad hwn, nod Yourtopia.fr yw cynnig adroddiadau craff a gwybodus, gan gyfoethogi dealltwriaeth ei ddarllenwyr o bynciau materion cyfoes amrywiol.