OpenAI yn cyhoeddi ei fwrdd cyfarwyddwyr newydd: tuag at ddeallusrwydd artiffisial mwy moesegol a chyfrifol

Openai yn Cyhoeddi ei Fwrdd Cyfarwyddwyr Newydd: Tuag at Ddeallusrwydd Artiffisial Mwy Moesegol a Chyfrifol

“`html

Yn ddiweddar, cyhoeddodd OpenAI ehangu ei fwrdd cyfarwyddwyr, gan adfer Sam Altman fel aelod a phenodi tri chyfarwyddwr newydd: Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman a Fidji Simo. Daw hyn â chyfanswm yr aelodau bwrdd i saith, gan gynnwys yr aelodau presennol Bret Taylor, Adam D'Angelo a Larry Summers, gyda Dee Templeton yn sylwedydd a benodwyd gan Microsoft.

Cyfnod newydd i OpenAI

Ehangiad diweddar y bwrdd cyfarwyddwyrOpenAI yn nodi trobwynt arwyddocaol yn llywodraethiant y sefydliad, gan danlinellu ei ymrwymiad i dwf cyfrifol a chynhwysol. Mae adfer Sam Altman ac ychwanegu Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman a Fidji Simo yn adlewyrchu awydd i arallgyfeirio safbwyntiau ar y bwrdd a chryfhau arbenigedd mewn meysydd allweddol megis technoleg, y gyfraith ac iechyd y cyhoedd.

Proffiliau rhyfeddol i arwain OpenAI

Mae Sue Desmond-Hellmann, gyda’i phrofiad mewn oncoleg feddygol a datblygu cynnyrch yn Genentech, yn ogystal â’i rôl flaenorol fel Prif Swyddog Gweithredol y Bill a Melinda Gates Foundation, yn dod ag arbenigedd gwerthfawr mewn gofal iechyd a dyngarwch. Mae Nicole Seligman, atwrnai a wasanaethodd fel Cwnsler Cyffredinol a Chadeirydd Sony Corporation, yn darparu persbectif cyfreithiol a busnes hanfodol. Mae Fidji Simo, trwy ei rolau arwain yn Meta ac fel Prif Swyddog Gweithredol Instacart, yn dod â phrofiad dwfn yn y sector technoleg i'r bwrdd.

Ymrwymiad o'r newydd i lywodraethu a moeseg

Roedd yr ymchwiliad gan gwmni cyfreithiol WilmerHale, a ddaeth i'r casgliad, er bod gan y bwrdd blaenorol yr hawl i derfynu Altman, nad oedd ei ymddygiad yn gwarantu symud o'r fath, wedi paratoi'r ffordd ar gyfer newidiadau sylweddol. Mewn ymateb, ymrwymodd OpenAI i fabwysiadu canllawiau llywodraethu corfforaethol newydd, cryfhau ei bolisi gwrthdaro buddiannau, a chreu llinell gymorth chwythu’r chwiban. Nod y mesurau hyn yw gwella tryloywder ac uniondeb o fewn y sefydliad.

Heriau a chyfleoedd yn y dyfodol

Disgwylir i aelodau newydd y bwrdd weithio'n agos gyda'r bwrdd presennol a'r uwch reolwyr i arwain twf OpenAI a sicrhau bod datblygiad deallusrwydd cyffredinol artiffisial o fudd i'r ddynoliaeth gyfan. Mae'r cydweithio rhyngddisgyblaethol hwn yn hanfodol i lywio'r heriau moesegol a chymdeithasol a achosir gan AI, tra'n harneisio ei botensial er lles pawb.

Mae arallgyfeirio Bwrdd Cyfarwyddwyr OpenAI yn gam pwysig tuag at lywodraethu mwy cynhwysol a chytbwys, sy'n hanfodol i lunio dyfodol deallusrwydd artiffisial mewn modd cyfrifol.

“`

Openai yn Cyhoeddi ei Fwrdd Cyfarwyddwyr Newydd: Tuag at Ddeallusrwydd Artiffisial Mwy Moesegol a Chyfrifol

Remy Loteux

Mae “Remy Loteux” yn greadigaeth o dîm Yourtopia.fr, sy'n ymgorffori blogiwr sy'n angerddol am deithio ac antur. Mae'r cymeriad ffuglennol hwn, a aned mewn tref fechan yn ne Ffrainc, yn symbol o ysbryd antur a diddordeb mewn diwylliannau a thraddodiadau'r byd. Dychmygwyd “Remy” i gynrychioli’r breuddwydiwr ym mhob un ohonom, gan anelu at archwilio gorwelion pell a byw profiadau egsotig. Er nad yw "Remy" yn berson go iawn, mae'r straeon teithio ac antur a gyhoeddir o dan yr enw hwn yn ganlyniad i gydweithio creadigol ymhlith ein tîm golygyddol, gan adlewyrchu angerdd a rennir am ddarganfod ac archwilio.

Trwy "Remy", mae Yourtopia.fr yn dod â straeon teithio cyfareddol i wledydd fel India, Brasil, Gwlad Thai ac Awstralia, gan gynnig cipolwg i ddarllenwyr ar y profiadau unigryw a chyfoethog sydd gan y byd i'w cynnig. Mae “Remy Loteux”, fel llais ffuglen Yourtopia.fr, yn rhannu’r anturiaethau hyn gyda’r nod o ysbrydoli a hysbysu ein darllenwyr sy’n awyddus i ddarganfod.

Hysbysebion Noddedig

Hysbysebu

Hyd yn oed yn fwy gan YourTopia