CAF: cyrchwch fy nghyfrif ar-lein yn www.caf.fr

Caf: Mynediad i Fy Nghyfrif Ar-lein Ar Www.caf.fr

CAF: Sut i gael mynediad at fy nghyfrif ar-lein ar www.caf.fr

Sefydliad Ffrengig yw'r Caisse d'Allocations Familiales (CAF) sy'n cynnig ystod o fanteision cymdeithasol i deuluoedd ac unigolion. Er mwyn hwyluso mynediad at y buddion hyn, mae CAF yn cynnig gwasanaeth ar-lein sy'n caniatáu i fuddiolwyr reoli eu cyfrif a gwneud eu ceisiadau ar-lein. Yn yr erthygl hon, byddwn yn esbonio sut i gael mynediad i'ch cyfrif ar-lein ar y wefan www.caf.fr, gan roi gwybodaeth gywir a chyfredol i chi.

Beth yw CAF?

Sefydliad Ffrengig sy'n rhan o Nawdd Cymdeithasol yw'r Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Ei brif genhadaeth yw darparu buddion cymdeithasol i deuluoedd ac unigolion, er mwyn eu helpu i dalu costau sy'n gysylltiedig â bywyd bob dydd. Mae'r buddion hyn yn cynnwys lwfansau teulu, cymorth tai, budd-daliadau gofal plant, a llawer o rai eraill.

Ariennir y CAF gan gyfraniadau cymdeithasol gan gyflogwyr a gweithwyr, yn ogystal â chymorthdaliadau gwladol. Mae'n bresennol ledled Ffrainc, gyda changhennau lleol ym mhob adran.

Cyrchwch fy nghyfrif ar-lein yn www.caf.fr

I gael mynediad i'ch cyfrif ar-lein ar y wefan www.caf.fr, rhaid i chi ddilyn y camau canlynol:

Cam 1: Creu cyfrif

Os nad oes gennych gyfrif ar-lein ar wefan CAF eto, rhaid i chi ddechrau drwy greu un. I wneud hyn, ewch i hafan y wefan www.caf.fr a chliciwch ar y ddolen “Creu fy nghyfrif”. Yna cewch eich ailgyfeirio i dudalen lle bydd yn rhaid i chi ddarparu gwybodaeth bersonol benodol, megis eich rhif budd-dal, eich cod post, a'ch dyddiad geni. Unwaith y bydd y wybodaeth hon wedi'i nodi, bydd angen i chi ddewis enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer eich cyfrif.

Cam 2: Mewngofnodwch i'ch cyfrif

Unwaith y byddwch wedi creu eich cyfrif, gallwch fewngofnodi gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair. Ar hafan y wefan www.caf.fr, cliciwch ar y ddolen “Fy Nghyfrif” ar frig y dudalen ar y dde. Yna cewch eich ailgyfeirio i dudalen mewngofnodi lle bydd angen i chi nodi'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, bydd gennych fynediad i'ch cyfrif a holl nodweddion ar-lein CAF.

Nodweddion fy nghyfrif ar-lein

Unwaith y byddwch wedi'ch cysylltu â'ch cyfrif ar-lein ar www.caf.fr, bydd gennych fynediad i nifer o nodweddion a fydd yn eich galluogi i reoli eich gwasanaethau a gwneud eich ceisiadau ar-lein. Dyma rai o'r nodweddion mwyaf defnyddiol:

Gweld eich taliadau

Yn eich cyfrif ar-lein, gallwch weld eich hanes talu a gwirio a ydych wedi derbyn y budd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. Gallwch hefyd lawrlwytho tystysgrifau talu ar gyfer eich gweithdrefnau gweinyddol.

Gwneud cais am wasanaeth

Gallwch hefyd wneud eich ceisiadau am wasanaethau ar-lein, heb orfod mynd at asiantaeth CAF. Boed am gais am lwfans teulu, cais am gymorth tai, neu unrhyw fudd-dal arall, gallwch lenwi’r ffurflen ar-lein a chyflwyno’ch cais yn uniongyrchol o’ch cyfrif.

Addasu eich gwybodaeth bersonol

Os ydych wedi symud, mae sefyllfa eich teulu wedi newid, neu os oes angen i chi ddiweddaru eich gwybodaeth bersonol, gallwch wneud hynny ar-lein. Ar eich cyfrif, gallwch addasu eich cyfeiriad, eich rhif ffôn, eich sefyllfa broffesiynol, a llawer o wybodaeth arall.

Cwestiynau cyffredin

Sut gallaf gael fy rhif budd-dal?

Gallwch ddod o hyd i'ch rhif buddiolwr ar yr holl lythyrau a gawsoch gan CAF. Os na allwch ddod o hyd iddo, gallwch gysylltu â'ch cangen CAF leol am gymorth.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i wedi anghofio fy nghyfrinair?

Os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, gallwch glicio ar y ddolen “Anghofio Cyfrinair” ar y dudalen mewngofnodi. Yna cewch eich ailgyfeirio i dudalen lle bydd angen i chi roi eich enw defnyddiwr ac ateb rhai cwestiynau diogelwch i ailosod eich cyfrinair.

A yw defnyddio gwasanaeth ar-lein CAF yn ddiogel?

Ydy, mae CAF yn gweithredu mesurau diogelwch i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Wrth fewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein, sicrhewch eich bod yn defnyddio cyfrifiadur diogel ac nad ydych yn datgelu eich enw defnyddiwr a chyfrinair i drydydd parti.

Beth ddylwn i ei wneud os oes gennyf broblemau technegol gyda fy nghyfrif ar-lein?

Os cewch chi broblemau technegol gyda'ch cyfrif ar-lein, gallwch gysylltu â chymorth technegol CAF. Ar y wefan www.caf.fr, fe welwch fanylion cyswllt eich asiantaeth leol, yn ogystal â gwybodaeth am sut i gysylltu â nhw.

I gloi, mae cyrchu eich cyfrif ar-lein yn www.caf.fr yn ffordd ymarferol ac effeithlon o reoli eich gwasanaethau a gwneud eich ceisiadau ar-lein. Trwy ddilyn y camau a ddisgrifir yn yr erthygl hon, byddwch yn gallu creu cyfrif yn hawdd a chael mynediad at holl nodweddion ar-lein CAF. Peidiwch ag oedi cyn defnyddio'r gwasanaeth hwn i symleiddio eich gweithdrefnau gweinyddol ac arbed amser.

Caf: Mynediad i Fy Nghyfrif Ar-lein Ar Www.caf.fr

Sophie Beloiton

Ffugenw cymeriad a grëwyd gan dîm Yourtopia.fr yw Sophie Beloiton, sy’n cynrychioli blogiwr ifanc o Ffrainc sy’n angerddol am deithio, ffasiwn a harddwch. Mae'r cymeriad hwn, a aned o ddychymyg ein golygyddion, yn ymgorffori ysbryd antur a chwilfrydedd ar gyfer diwylliannau'r byd. Er nad yw "Sophie" yn berson go iawn, mae'r erthyglau a gyhoeddir o dan yr enw hwn yn ganlyniad i waith ar y cyd ein tîm golygyddol, sy'n cynnwys gweithwyr proffesiynol sy'n angerddol am gyfathrebu, teithio a thueddiadau cyfredol. Gan ymuno â Yourtopia.fr bron yn 2023, mae “Sophie” yn dod â mymryn o greadigrwydd ac ysbrydoliaeth trwy straeon cyfareddol am gyrchfannau egsotig a phrofiadau diwylliannol cyfoethog.

Hysbysebion Noddedig

Hysbysebu

Hyd yn oed yn fwy gan YourTopia